Financiële informatie en risico’s

 

Geld uitlenen aan BEKS brengt risico’s met zich mee. Het grootste risico is dat de geldlening (en rente) niet kan worden terugbetaald.

Voordegroei heeft deze lening beoordeeld met een “Ruim Voldoende” en een bijbehorende “B-rating”.

De belangrijkste bevindingen van Voordegroei zijn

 • De ondernemer heeft een jarenlange ervaring in de branche en in deze onderneming. De ondernemerskwaliteiten zijn meer dan voldoende voor het succesvol uitbouwen van de business van BEKS
 • De onderneming heeft de afgelopen jaren elk jaar stabiele omzet gedraaid en daarbij altijd positieve resultaten gehaald
 • BEKS heeft een sterke marktpositie verworven in haar specifieke marktgebied
 • Gerenommeerde partijen als de politie en ANWB behoren tot de vaste klantenkring
 • De herfinanciering van € 470.000 is verantwoord en draagt bij aan de groei van het bedrijf. Met het afgesproken aflossingsschema heeft BEKS voldoende mogelijkheden om verder te groeien en de lening in een verantwoorde periode af te lossen. De exploitatie heeft voldoende buffer om eventuele tegenvallers op te vangen en aan de verplichtingen te blijven voldoen.

Organisatiestructuur

Ondernemer Van Dinther is in privé 100%  aandeelhouder van Jutom Beheer B.V.

Alle betrokken entiteiten zijn als kredietnemer mee verbonden en geregistreerd door Voordegroei. Zij zijn daarmee mede aansprakelijk voor de lening van Voordegroei.

 • DBI Holding B.V., Beks-Systemen B.V. en Beks-Bedrijfswageninrichtingen B.V. vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
 • Beks-Systemen B.V. fungeert als productie-entiteit en levert hoofdzakelijk aan Beks-Bedrijfswageninrichtingen B.V. Binnen deze entiteit zitten ook de personeelsleden. Tevens wordt de huur van het bedrijfspand betaald uit deze entiteit
 • Beks-Bedrijfswageninrichtingen B.V. fungeert als handelsactiviteit
 • Jutom Beheer B.V. ontvangt managementvergoedingen vanuit de andere entiteiten. De heer Van Dinther ontvangt zijn salaris vanuit Jutom Beheer B.V.

Bestaande financieringen:

 • Lening Baazz B.V. van € 470.000. Deze wordt met de lening van Voordegroei geherfinancierd
 • Lening Jutom Beheer B.V. van € 304.000. Deze is ontstaan bij de aandelenoverdracht van Jutom Beheer B.V. naar DBI Holding B.V. Deze lening wordt achtergesteld aan de lening van Voordegroei
 • Lening ABN Amro van € 277.000. Deze lening wordt komende 3 jaar volledig afgelost uit de operationele kasstroom.

Zekerheden en aanvullende voorwaarden:

 • Borgstelling door de ondernemer ter waarde van € 100.000
 • Achterstelling van de bestaande lening van Jutom Beheer B.V. aan DBI Holding B.V. aan de lening van Voordegroei ter grootte van € 304.000
 • Geen dividenduitkeringen indien de solvabiliteit minder bedraagt dan 35%
 • Mede-ondertekening door Jutom Beheer B.V.
 • De onderlinge vennootschappen worden medeaansprakelijk voor de lening
 • Onderlinge vennootschappen mogen niet worden vervreemd zonder toestemming van Voordegroei

Toelichting financiële informatie

De beoordeling is gebaseerd op de historische resultaten en de te verwachten resultaten voor 2019 en de komende jaren, na herfinanciering. Ten behoeve van de financiële analyse hebben we de beschikking over de jaarrekeningen van 2017 en 2018 van Beks-Systemen B.V. alsmede Beks-Bedrijfswageninrichtingen B.V. De gepresenteerde cijfers in de winst- en verliesrekening en balans over 2017 en 2018 betreffen de gecombineerde cijfers van BEKS-Systemen B.V. alsmede BEKS-Bedrijfswageninrichtingen B.V. Deze BV’s hadden een andere holding in 2017 welke niet in de huidige structuur is opgenomen.

Liquiditeit

In het kasstroomoverzicht is inzichtelijk gemaakt dat DBI Holding B.V. beschikt over een ruime operationele kasstroom. Van deze kasstroom ging in 2018 en voor 6 maanden in 2019 nog een aanzienlijk deel op aan financiële baten lasten als gevolg van de hoge rentelasten en aflossing aan de voormalige eigenaar (12,5% en 15%) alsmede aflossing van de rekening courant faciliteit aan ABN AMRO (ruim € 77.000 aflossing per jaar).  Door de verdere groei en aflossing van de rekening courant faciliteit bij ABN AMRO zal de resterende kasstroom verder toenemen. In het bijgevoegde kasstroomoverzicht is dat inzichtelijk gemaakt.

Solvabiliteit

De solvabiliteit in 2017 is aanzienlijk hoger dan in 2018 wat wordt veroorzaakt door het aanzienlijk lagere balanstotaal in 2017. Dit wordt veroorzaakt door de aangetrokken financiering in 2018 ten behoeve van de overname van de 2 BV’s. Rekening houdende met de achtergestelde schuld aan DBI Holding B.V. bedraagt de solvabiliteit per 31-12-2018 ten opzichte van het totaal vermogen 26%. Door de inhouding van resultaten en de aflossing van de leningen en rekening courant, zal de solvabiliteit verder stijgen.

Door de groeiende winstgevendheid zal de solvabiliteit verder toenemen. In het bijgevoegde overzicht is dat inzichtelijk gemaakt.

Winst- en verliesprognose DBI Holding B.V.

De geconsolideerde winst- en verliesrekening ziet er op basis van de omzetprognoses tot en met 2021 als volgt uit:

De gepresenteerde resultaten van 2018 vertonen een dip in het resultaat ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door de extra jaarlijkse afschrijvingslasten op de goodwill van ca. € 90.000 alsmede extra rentelasten op de financiering van ca € 70.000. Hierdoor is het resultaat negatief beïnvloed in 2018.

 

Balans DBI Holding B.V.

Hieronder geven we de geconsolideerde balans weer tot en met 2021:

Kasstroomberekening DBI Holding B.V.

Hieronder vermelden we de kasstroom uit operationele- en financieringsactiviteiten op basis van de geconsolideerde prognoses tot en met 2021:

Nu investeren

Investeer in BEKS

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com