Keurmerk “Erkend MKB financier”

Voordegroei ontving medio juni 2020 het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering (SMF). Dit keurmerk is geïntroduceerd om de kwaliteit en transparantie in de financieringsmarkt te bevorderen en de toegang tot kapitaal voor Nederlandse ondernemers te vereenvoudigen. Dit keurmerk toont aan dat Voordegroei een MKB financier is die voldoet aan de hoogste eisen voor klantgericht, passend en verantwoord financieren aan ondernemers. En op die manier bijdraagt aan een professioneel en eerlijk financieringsspeelveld voor ondernemers.

Over Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering is uitgever van het keurmerk Erkend MKB Financiers. Alleen financiers die aan de gestelde criteria voldoen, komen in aanmerking voor het keurmerk. Tijdens de audit wordt gebruikgemaakt van de door de SMF opgestelde gedragscode voor MKB Financiers. Voldoe je aan de uitgangspunten van de gedragscode, dan krijg je het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ toegekend.

Waaruit bestaat de toetsing?

• Deskundigheid en professionaliteit
• Degelijke organisatie en werkprocessen
• Transparante rentetarieven
• Passende en verantwoorde financiering
• Klachtenprocedure
• Passende zekerheden
Voordegroei heeft de toetsing glansrijk doorstaan. Stichting MKB Financiering monitort bovendien of financiers de gedragscode ook daadwerkelijk blijven naleven. Op die manier waarborgt zij dat Voordegroei aan bovenstaande punten blijft voldoen.

Vertrouwen vergroten

Met het keurmerk wil SMF transparantie bieden en zo het vertrouwen van ondernemers in financiers vergroten. De sterke groei in de financieringssector, maakt het namelijk lastig voor ondernemers om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. Om diezelfde reden is er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij KiFiD. Hier kunnen ondernemers terecht met klachten over alle financiers die het keurmerk van SMF dragen.

AFM ontheffing

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten, zoals op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen.

Via Voordegroei worden financieringen verstrekt in de vorm van leningen. Dit zijn opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn deposito’s en andere gelden die moeten worden terugbetaald.

Voordegroei heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000036. Onder dit regime mag Voordegroei bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Voordegroei daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Voordegroei niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Voordegroei twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Voordegroei.

Stichting Derdengelden

 

Investeringen in bedrijven via Voordegroei B.V. lopen via de bankrekening van de Stichting Derdengelden Voordegroei. Deze bankrekening wordt aangeduid als een derdengeldrekening.

Wat is een derdengeldrekening?

Een derdengeldrekening is een bankrekening voor gelden die bestemd zijn voor derden. Derdengeldrekeningen worden in de regel gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld banken, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Deze beroepsgroepen beschikken vaak over geldsommen die door klanten aan hen zijn toevertrouwd.

Het doel van een derdengeldrekening

Iedere storting op de derdengeldrekening geeft de uiteindelijke begunstigde recht op een aandeel in het totale saldo van de derdengeldrekening. Omdat de gelden op de derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden Voordegroei afgescheiden zijn van de gelden op de bankrekening van Voordegroei B.V. zelf, worden deze gelden niet met elkaar vermengd. Dit heeft als voordeel voor investeerders dat een beslag onder of faillissement van Voordegroei B.V. de derdengelden niet raakt, zodat er zekerheid is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Bart Vemer

Oprichter

Heb je vragen?

Ons team staat voor je klaar

Copyright © 2016 - Voordegroei | Realisatie door internet marketing bureau Goeiezaak.com