Financieringsbehoefte en invulling

Holland Steen B.V. heeft recent een drietal beleggingsobjecten aangekocht. Onlangs heeft een partij zich gemeld die een deel van één van deze objecten wil overnemen in ruil voor een belang in een vierde object.

Deze drie gekochte panden vertegenwoordigen een totale koopprijs van € 926.000,- De kosten voor aanschaf van de panden bedraagt € 45.000,-.

Hiervan wordt € 126.000,- met eigen middelen ingevuld. Het in totaal door Holland Steen gevraagde financieringsbedrag bedroeg € 840.000,-. Bij aanvraag is besloten dit in twee tranches op te halen bij investeerders, aansluitend bij de financieringsbehoefte.

Een aanzienlijk deel hiervan, ad € 400.000,- is per eind januari 2019 ingevuld via een investeringsronde bij onze financieringspartner NL Investeert. Met dit deel van de lening zijn de objecten in Ommen en Hoensbroek inmiddels gefinancierd. Voor de nu gevraagde financiering van € 440.000,-, worden de woonruimtes in de regio Eemshaven aangekocht per maart 2019. De uitruil van een deel van het object in de regio Eemshaven tegen het project in Alphen aan den Rijn geschiedt met gesloten beurzen. De verwerving van het resterende deel van project in Alphen aan den Rijn geschiedt middels het schuldig blijven van de koopsom aan de verkopende partij (vader van de ondernemer) in de vorm van een achtergestelde lening.

Onderstaand overzicht geeft de jaarlijkse behoefte voor rente en aflossing en hoeveel daarvoor beschikbaar is. Op basis van de eerder gegeven uitgangspunten is er het eerste jaar een bedrag van € 134.000,- beschikbaar voor rente en aflossing. Hierbij zijn de exploitatie kosten bepaald als percentage van de te ontvangen huur.

Voor de volgende jaren is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2%. De aflossingen zijn bepaald aan de hand van een aflossingsschema waarbij 5% per jaar wordt afgelost (20 jaar). De looptijd voor de lening zal echter 5 jaar bedragen, waarna er een herfinancieringsmoment is. De rente is gebaseerd op de gemiddeld uitstaande schuld per jaar en gerekend tegen een percentage van 7%. De marge geeft de ruimte die zit tussen de kasstromen en de verplichtingen uit hoofde van de financieringen.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de lasten van de financiering ruimschoots gedragen kunnen worden uit de huurstromen. De panden in Lelystad en Arnhem zijn reeds verhuurd. Voor de regio Eemshaven geldt dat er een intentieverklaring is waarbij de verhuur afhankelijk is van het verwerven van het object.

Voor de panden in Hoensbroek en Ommen geldt dat er nog geen huurders zijn er wordt al wel met partijen gesproken. Mochten deze panden onverhoopt niet snel worden verhuurd dan zijn de inkomsten uit de overige drie objecten, na wegvallen huurinkomsten en een deel van de exploitatiekosten, nog steeds voldoende om rente en aflossing te kunnen dragen.

Ivo Feeke

Oprichter

Heeft u vragen?

Ons team staat voor u klaar